Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN matchplay 2020.pdf

Algemene voorwaarden Matchplay Sportkampen

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 Matchplay bekend onder de handelsnaam: ” Matchplay Sportkampen gevestigd te Waalre” en hierna verder te noemen ” Matchplay “.

1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Matchplay aangaat.

1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Matchplay en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Matchplay.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Matchplay en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door Matchplay ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite “www.matchplayhockey.nl van Matchplay.

2. Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door
Matchplay gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Matchplay uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de
Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Matchplay daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betaling

3.1      Betaling van een Matchplay Sportkamp dient plaats te vinden middels binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van Matchplay.

3.2      Inschrijving voor een Matchplay Sportkamp verplicht tot betaling.

3.3      De prijs voor een kamp vermeld bij kosten vermeld op de site www.matchplayhockey.nl zijn excl.  15,- euro administratiekosten wanneer er gekozen wordt per factuur te betalen. Bij betaling online (betalingssysteem via www.matchplayhockey.nl) worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

3.4      Bij annulering zonder annuleringsverzekering blijft de betalingsverplichting in stand.

3.5      Zonder annuleringsverzekering heeft men geen recht op volledige of gedeeltelijke terruggaaf van het deelnamebedrag.

4. Korting

4.1       Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.

4.2       kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.

5. Regels

5.1       Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Matchplay ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels, te vinden onder het kopje veiligheid op de site www.matchplayhockey.nl, te respecteren welke Matchplay nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2       Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Matchplay in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Matchplay van het Matchplay Sportkamp worden uitgesloten.

5.3       De opdrachtgever (ouder/verzorger van de deelnemer) geeft toestemming
toestemming om foto- en/of filmmateriaal met beeltenis van de deelnemer, door Matchplay Sportkampen genomen tijdens een van de hockeykampen, zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder bijv. website, social media en gedrukte media, voor de duur van 3 jaar.

LET OP:
Mocht uw (e-mail)adres onjuist zijn en er geen (e-mail)adreswijziging bij Matchplay bekend zijn, mag Matchplay ervan uitgaan dat toestemming tot beoogde openbaarmaking en/of verveelvoudiging door u is verleend, zonder dat u achteraf op enigerlei wijze bezwaar kan maken of enige partij, waaronder Matchplay begrepen aansprakelijk kan stellen.

Noch de opdrachtgever noch de openbaarmaker en/of verveelvoudiger, kan en zal door u aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of voor de strekking van het artikel, waarbij de [foto/film] wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op mijn privacy gezien zou kunnen worden, dan wel mij enig ander nadeel zou kunnen opleveren.

Ik verklaar door de algemene voorwaarden van Matchplay te accpeteren, dat ik als ouder/verzorger van de deelnemer aan het hockeykamp, deze overeenkomst heb gelezen en hierbij akkoord ga met de inhoud en met eventuele toekomstige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto’s in alle media.

6. Aansprakelijkheid Matchplay

6.1       Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Matchplay aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Matchplay – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Matchplay, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2       Matchplay aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Matchplay zelf of behoudens opzet of grove schuld van Matchplay – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Matchplay de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

7. Overmacht/Wijziging/Annulering Matchplay Hockeykampen

7.1      Matchplay is gerechtigd een kamp bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren en de deelnemer een alternatieve week te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de kampweek.

7.2      Annulering wegens de in lid 1 genoemde reden geschiedt bij minder dan 30 deelnemers.

7.3       Matchplay zal bij overmacht zoals wijziging in accommodatie, een passend gelijkwaardig alternatief aanbieden.

 7.4       In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, brand, overstroming en in het geval dat Matchplay Sportkampen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Matchplay Sportkampen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8. Annulering door Opdrachtgever

8.1       Bij annulering zonder annuleringsverzekering blijft de betalingsverplichting bestaan.

8.2       Bij annulering met annuleringsverzekering vind teruggaaf van het deelnamebedrag min de annuleringskosten plaats, mits men voldoet aan de in artikel 8.4.1 geldige reden. Het afsluiten van een annuleringsverzekering geschiedt binnen 7 dagen na boeking van het hockeykamp.

8.3       Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum op de brief zal dienen als peildatum voor het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

8.4       De teruggaaf van het deelnamebedrag gebeurt, mits een annuleringsverzekering bij Matchplay is afgesloten, EN, wanneer dit een geldige reden bevat zoals in lid 8.4.1

8.4.1    Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval-letsel van jezelf of naaste familieleden in de eerste of tweede graad. Een reisgenoot annuleert de vakantie. (reisgenoot opgegeven bij bijzonderheden op het inschrijfformulier)

Addendum: (25 april 2020)

  • Een in- en uitreisverbod, waardoor de deelnemer de locatie (Nederland) niet kan bereiken
  • Opgelegde quarantaine / lock down;
  • een COVID-19 diagnose van de deelnemer of van een direct familielid.

8.5       Bij annulering van de Overeenkomst zonder bij Matchplay afgesloten annuleringsverzekering maar wel met een in artikel 8.4.1 genoemde reden, worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: – tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele Reissom; – tot 4 weken voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; – tot 7 dagen voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; – vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de reis 75% van de gehele Reissom; – op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht. Wanneer er een andere reden is dan in artikel 8.4.1 om te annuleren wordt bekeken of het volledige deelnamebedrag of een deel daarvan zal worden voldaan.

8.6       In geval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen of het kamp naar een volgend jaar door te verplaatsen.

8.7       Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 25,- euro.

9. Gevonden voorwerpen

9.1       Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kampweek nog 2 weken bewaard. Binnen deze periode kunnen de gevonden voorwerpen worden opgehaald op de locatie van het kamp. Na het verstrijken van deze periode is Matchplay Sportkampen gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan goede doelen.

10. Klachten

10.1     Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Matchplay op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren 14 dagen na afloop van het kamp waar Deelnemer aan heeft deelgenomen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1     Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.