Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN matchplay.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN MATCHPLAY SPORTKAMPEN 

0. Definities

Wij, we, ons: Matchplay Sportkampen kantoorhoudende te (5582 HN) Waalre aan het adres Eindhovenseweg 11 d en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17264915.
Jij, jou, je: Dat ben jij, de ouders/verzorgers van een deelnemer of in sommige gevallen het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon, waar wij een overeenkomst mee sluiten of aan wie wij een offerte toesturen.
Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze overeenkomst voorafgaat.

 

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, jouw inschrijving voor een kamp en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst.

1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Offertes

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.

2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

 

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand als jij een offerte of aanbod van ons ongewijzigd accepteert, het inschrijfformulier ingevuld aan ons retourneert, wij een overeenkomst schriftelijk bevestigen, of wij al geheel of gedeeltelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.

3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.

3.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkomst, omdat er sprake is van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p.

 

4. Wat we van jou verwachten

4.1 Jij zorgt dat alle benodigde gegevens, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden, op tijd en in de juiste vorm, aan ons worden aangeleverd.

4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.

4.3 Als jij een overeenkomst met ons afsluit maar iemand anders het kamp bezoekt, dan vragen wij aan jou om de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden die voor deelnemers gelden aan hem/haar door te leggen. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden door jouzelf en/of de deelnemers.

4.4 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichtingen uit dit artikel hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

 

5. Deelname aan een kamp

5.1 Alle kampen worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Als er te weinig inschrijvingen zijn kunnen wij ervoor kiezen het kamp te annuleren. Wij proberen jou hierover 3 weken voor het kamp begint te informeren, maar laten jou dit uiterlijk een week voor het begin van het kamp weten.

5.2 Een inschrijving geldt voor één persoon en is persoonsgebonden, tenzij wij iets anders vermelden. Of wij onderling afspraken hebben gemaakt over het overdragen van de deelname aan het kamp.

5.3 Als een onderdeel van het kamp (op locatie) niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider of weersomstandigheden, dan kan het programma een andere invulling krijgen. Vooral bij het surfen zijn we heel erg gebonden aan het weer, als het stormt, te zacht waait of als er bijvoorbeeld onweer is zullen wij zoeken naar een andere invulling. Een dergelijke wijziging biedt geen grond voor prijsvermindering.

5.4 Wij bieden geen garantie voor de inhoud en/of het resultaat van het volgen van onze kampen.

5.5 Deelnemers aan een kamp zullen zich houden aan de gedragsregels die gelden en moeten redelijke aanwijzingen die wij geven opvolgen. De meest recente gedragsregels zijn te vinden via www.matchplayhockey.nl onder het kopje veiligheid.

5.6 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kampweek nog 2 weken bewaard. Binnen deze periode kunnen de gevonden voorwerpen worden opgehaald op de locatie van het kamp. Na het verstrijken van deze kunnen wij deze voorwerpen weggooien of weggeven.

5.7 Wij hebben het recht om deelnemers te schorsen of weg te sturen van het kamp als er sprake is van ongewenst gedrag. Onder ongewenst verdrag wordt in ieder geval verstaan bedreigingen en gedrag waar andere deelnemers of de begeleider last van heeft. Ook andere situaties kunnen hieronder vallen bijvoorbeeld als een deelnemer alcohol heeft gebruikt. Of er sprake is van ongewenst gedrag is ter beoordeling van ons.

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 De opzet van een kamp bepalen wij. Het kan gebeuren dat de precieze opzet of inhoud van het kamp wat anders is dan wij eerder hebben aangegeven. Wij hebben namelijk de vrijheid om o.a. begeleiders te vervangen, de locatie te wijzigen of de inhoud van het kamp aan te passen.

6.3 Mochten er onverwachts moeilijkheden zijn, zullen wij deelnemers hulp en bijstand geven, zoals informatie geven over medische hulp en ze daarbij eventueel begeleiden.

6.4 Het is ons streven om de opgegeven termijnen altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.

6.5 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden.

6.6 Als wij, samen met jou, na het sluiten van de overeenkomst erachter komen dat het nodig is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.

 

7. Als wij de overeenkomst willen uitstellen of beëindigen

7.1 Deze overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:

–       jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt;

–       wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de overeenkomst;

–       door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de overeenkomst na te komen;

–       jij ongewenst (hinderlijk) verdrag vertoont en/of voor overlast zorgt.

In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.

7.2 Wij mogen een overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.

7.3 Als onze overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.

 

8. Als jij de overeenkomst wil annuleren

8.1 Als jij de overeenkomst geheel of gedeeltelijke annuleert, zullen wij de volgende kosten in rekening brengen:

–       Bij annulering 8 weken of langer vóór het kamp: 35% van de totale overeengekomen kosten;

–       Bij annulering 8 weken of korter vóór het kamp, maar meer dan 4 weken vóór het kamp: 50% van de totale overeengekomen kosten;

–       Bij annulering 4 weken of korter vóór het kamp, maar meer dan 2 weken vóór het kamp: 75% van de totale overeengekomen kosten;

–       Bij annulering 2 weken of korter vóór het kamp: 100% van de totale overeengekomen kosten.

8.2 Als je wilt annuleren kan je dit aan ons laten weten via info@matchplayhockey.nl

8.3 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen.

8.4 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.

8.5 Op het moment van inschrijving is het mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Als jij deze verzekering afsluit hoef je geen annuleringskosten te betalen op het moment dat jij wilt annuleren door een van de volgende oorzaken:

–       Overlijden van de deelnemer aan het kamp of het overlijden van een 1e of 2e graad familielid of een huisgenoot van de deelnemer;

–       De deelnemer of een familielid in de 1e of 2e graad wordt ernstig ziek;

–       De deelnemer heeft dusdanig letsel dat deze niet aan de activiteiten kan deelnemen;

–       Een reisgenoot van de deelnemer annuleert zijn/haar reis, dit geldt alleen als de reisgenoot bij bijzonderheden op het inschrijfformulier vermeld staat;

–       Als je positief getest wordt op Corona voor het kamp begint en je daardoor in isolatie moet.

Als jij (helaas) moet annuleren dan geef jij hierbij de redenen van annuleren op. Wij kunnen bij jou om meer informatie en/of bewijs vragen over de redenen van annuleren. Het is ter uitsluitende beoordeling van ons of er een geldig beroep kan worden gedaan op de annuleringsverzekering.

 

9. Overmacht

9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

9.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen, weeromstandigheden waardoor wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren, als een vergunning van ons wordt ingetrokken of een algemene elektronische of internetstoring.

9.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht of wij kunnen een voorstel doen om de overeenkomst te wijzigen. Als de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.

9.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

 

10. Corona

10.1 Naast overmacht hebben we ook nog te maken met COVID-19. Hierdoor kan het voorkomen dat wij het kamp niet kunnen organiseren (zoals wij willen) of jij niet naar het kamp kan komen omdat je in quarantaine moet bij aankomst in het land waar het kamp gehouden wordt of er een inreisverbod geldt. In dit geval zullen wij jou in eerste instantie een voucher aanbieden of op een andere manier compenseren.

10.2 Een voucher heeft een geldigheid van 12 maanden, binnen deze 12 maanden kan je een nieuw kamp boeken, de vertrekdatum van het kamp mag ook nog na de geldigheid van de voucher zijn.

10.3 Een voucher is persoonlijk en zonder onze toestemming niet onverdraagbaar.

10.4  Als jij na het krijgen van een voucher toch liever je geld terug ontvangt kan je dit aangeven vanaf 6 maanden na uitgifte van de voucher.

10.5 Als je verplicht in quarantaine moet omdat je bij een besmet persoon in de buurt bent geweest, krijg je helaas je geld niet terug.

10.6 Als er een Corona uitbraak is tijdens het kamp zullen wij op dat moment kijken of het mogelijk is om het kamp door te laten gaan of dat wij deze moeten wijzigen of afbreken, verder geldt hetgeen wat is bepaald in artikel 9 (overmacht). Uiteraard hopen we met alle maatregelen die wij nemen dit te voorkomen.

 

11. Vergoedingen en betaling

11.1 Betaling moet plaatsvinden op het moment van inschrijven of op factuurbasis, waarbij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum moet plaatsvinden. Aan betaling per factuur zijn extra administratiekosten verbonden, zoals vermeld op de website.

11.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.

11.4 Kortingscodes en deelnames aan kampen die je hebt gewonnen kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten en ook niet onderling gecombineerd worden.

11.5 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan zullen we jou hier eerst op wijzen en nog een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. Mocht er dan nog niet betaald zijn, ben jij de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die moeten maken om jou te laten betalen, zullen dan ook in rekening worden gebracht.

11.6 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.

11.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.

12.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:

–       als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;

–       de aanschaf van vervangende goederen of diensten;

–       omstandigheden die buiten onze macht liggen.

12.3 Als jij deelneemt aan een kamp van ons, dan doe je dit altijd op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die jij lijdt door deelname. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

12.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor het kamp waarvoor de inschrijving geldt en waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

12.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

12.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

13. Vrijwaring

13.1 Jij bent aansprakelijk voor schade die jij, of de deelnemer die jij hebt ingeschreven veroorzaakt.

13.2 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de overeenkomst

 

14. Intellectuele eigendom

Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden daarom altijd alle rechten op de door ons gemaakte afbeeldingen, plannen, documenten, trainingen, programma’s, lesmateriaal en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

 

15. Klachten

15.1  Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag tijdens het kamp of als dit niet mogelijk was uiterlijk 1 week na het kamp.

15.2 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

15.3 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.

15.4 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.

15.5 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.

15.6 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 15.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

15.7 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegen ons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.

 

16. Privacy

16.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken, dan moet je zorgdragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

16.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen wij foto’s maken om te gebruiken op onze website, social media en/of voor promotionele doeleinden, maar ook om jou een blijvende herinnering te geven. Wij baseren ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang en/of toestemming. Als je bezwaar hebt dat er foto’s worden gemaakt en/of gedeeld kan je dit altijd aangeven.

 

17. Bij problemen…

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

17.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.